Title of cluster (medium version)  

Pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Key-title: Pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān (Print)

Key-title: Pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān (Online)

Title proper: Pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān. پژوهش مسائل اجتماعی ایران.

Title proper: Pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān. پژوهش مسائل اجتماعی ایران.

Parallel title: Research in social problems of Iran

Parallel title: Research in social problems of Iran

Other variant title: Faṣlnāmah-i pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān

Other variant title: Faṣlnāmah-i pizhūhish-i masā̓il-i ijtimā̒ī-i Īrān

Country: Iran, Islamic Republic of

Country: Iran, Islamic Republic of


logo ROAD
Record information

Last modification date: 19/02/2024

Type of record: Confirmed

Last modification date: 19/02/2024

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Iran

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Iran

Links
.........