Key-title  

Công trình Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Truyền thông (Bộ Thông tin & Truyền thông)

Identifiers
Resource information

Title proper: Các Công trình Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Country: Viet Nam

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 24/05/2010

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Vietnam

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="1859-3526"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="1859-3526"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=1859-3526

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1859-3526

.........