Key-title  

Guo ji jian zhu xue (Singapore. Print)

Identifiers
Resource information

Title proper: Guo ji jian zhu xue =. 国际建筑学 =

Country: Singapore

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 26/03/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Singapore

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2661-4669"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222661-4669%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222661-4669%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2661-4669

.........