Key-title  

Jīngcháng yòngyú fēifǎ zhìzào mázuì yàopǐn hé jīngshén yàowù de qiántǐ hé huàxuépǐn (Print)

Identifiers
Resource information

Title proper: Jīngcháng yòngyú fēifǎ zhìzào mázuì yàopǐn hé jīngshén yàowù de qiántǐ hé huàxuépǐn. 经常用于非法制造 麻醉药品和精神药物的前体和化学品

Country: International organization

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 03/10/2018

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

Links

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/rtg66o3fwvfypiblacpr6wfrdu

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/rtg66o3fwvfypiblacpr6wfrdu

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%222411-9121%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222411-9121%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222411-9121%22

.........