Key-title  

Sức khỏe và Phát triển

Identifiers
Resource information

Title proper: Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển.

Country: Viet Nam

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 06/02/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Vietnam

Links

URL: www.vjol.info/i ... http://www.vjol.info/index.php/SK-PT

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96715289

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/72cqrrkby5atjfy5syjmajfibe

URL: www.vjol.info/i ... http://www.vjol.info/index.php/SK-PT

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96715289

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/72cqrrkby5atjfy5syjmajfibe

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2588-1442"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222588-1442%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222588-1442%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2588-1442

.........