Title of cluster (medium version)  

Pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī

Identifiers
Resource information

Key-title: Pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī (Online)

Key-title: Pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī (Print)

Title proper: Pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī. پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی.

Title proper: Pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī. پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی.

Other variant title: Faṣlnāmah-i pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī

Other variant title: Faṣlnāmah-i pizhūhishnāmah-i nuskhah/shināsī-i mutūn-i naẓm va nas̠r-i Fārsī

Country: Iran, Islamic Republic of

Country: Iran, Islamic Republic ofRecord information

Last modification date: 06/02/2021

Type of record: Confirmed

Last modification date: 27/12/2017

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Iran

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Iran

Links
.........