Key-title  

Vescì Nacyânalʹnaj akadèmìì navuk Belarusì. Seryâ fìzìka-tèhnìčnyh navuk

Identifiers
Resource information

Title proper: Vescì Nacyânalʹnaj akadèmìì navuk Belarusì. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Seryâ fìzìka-tèhnìčnyh navuk. Серыя фізіка-тэхнічных навук.

Parallel title: Izvestiâ Nacionalʹnoj akademii nauk Belarusi. Seriâ fiziko-tehničeskih nauk

Parallel title: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series

Country: Belarus

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 06/01/2018

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

.........