Key-title  

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng )

Identifiers
Resource information

Title proper: Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

Parallel title: UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

Country: Viet Nam

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 01/07/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Vietnam

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%221859-4603%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221859-4603%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221859-4603%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1859-4603

.........