Key-title  

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng )

Identifiers
Resource information

Title proper: Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

Parallel title: UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

Country: Viet Nam

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 01/07/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Vietnam

Links
.........