Key-title  

Zeitschrift für Naturforschung. C, A journal of biosciences

Identifiers
Resource information

Title proper: Zeitschrift für Naturforschung. A journal of biosciences.

Other variant title: Journal of biosciences (Print)

Other variant title: Zeitschrift für Naturforschung. C, A journal of biosciences (Print)

Country: Germany

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 23/11/2007

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Germany

Links

Wikipedia: de.wikipedia.or ... https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: en.wikipedia.or ... https://en.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: es.wikipedia.or ... https://es.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: fr.wikipedia.or ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C_-_A_Journal_of_Biosciences

SUDOC: www.sudoc.fr/04 ... http://www.sudoc.fr/040057089

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q3575113

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/utv73xeyg5e57e4mhfjagjz6bq

Wikipedia: de.wikipedia.or ... https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: en.wikipedia.or ... https://en.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: es.wikipedia.or ... https://es.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C

Wikipedia: fr.wikipedia.or ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Naturforschung_C_-_A_Journal_of_Biosciences

SUDOC: www.sudoc.fr/04 ... http://www.sudoc.fr/040057089

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q3575113

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/utv73xeyg5e57e4mhfjagjz6bq

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%220939-5075%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%220939-5075%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%220939-5075%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+0939-5075

Pubmed: pubmed.ncbi.nlm ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%220939-5075%22%5BJournal%5D&sort=

.........